Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

poppy
9371 bb8d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamichalkoziol michalkoziol
poppy
5279 d844 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamichalkoziol michalkoziol
poppy
loyal reek
Reposted fromlooque looque viamichalkoziol michalkoziol
poppy
5520 e4f9
Russian Baywatch
Reposted frompomoor pomoor viamichalkoziol michalkoziol
poppy
2897 0c9f
Reposted fromliczbapi liczbapi viaPrzygnebiona Przygnebiona
poppy
poppy
The Littlest NOPE.
Reposted fromfalconwing falconwing viasoadysta soadysta
poppy
grafika couple, hug, and love
Reposted fromweightless weightless viasoadysta soadysta
poppy
poppy
7186 01f4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameem meem

November 30 2016

poppy
2177 10f3
Reposted fromOFFka OFFka viakrzysk krzysk
poppy
8855 b77b
Reposted fromidzsobie idzsobie viakrzysk krzysk
poppy
Reposted frompjoter pjoter viaVermillion Vermillion
poppy
7602 35e6 500
Reposted fromxawery xawery viaPrzygnebiona Przygnebiona
poppy
3415 b214
Reposted fromOFFka OFFka viaPrzygnebiona Przygnebiona
poppy
Są takie cztery słowa, które usłyszane na powitanie dają mi jakieś, być może złudne, poczucie bliskości z facetem.

Chodź, coś Ci pokażę.

Bo kiedy ledwie zdejmiesz płaszcz, a on już chce, żebyś poszła z nim i coś zobaczyła, to przecież tak, jakby na to właśnie czekał cały dzień. Jakbyś była pierwszą osobą, której chciał się pochwalić swoim odkryciem.

Chodź, coś Ci pokażę.
— unspoken/thought
poppy
poppy
3578 8263 500
fear had a name
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianoisetales noisetales
poppy
5275 c035 500
poppy
2519 4615 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl